Fraudebeleid

Verzekeringen is een kwestie van vertrouwen!

Vertrouwen is een van de uitgangspunten van N.V. Verzekering Maatschappij “De Burcht”. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen.

Dit beleid hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij omgaan met fraude, wat er precies onder fraude wordt verstaan en welke maatregelen wij nemen wanneer er een vermoeden van fraude ontstaat. Daarnaast draagt het bij aan de actieve bestrijding van fraude.

Wat is de definitie van verzekeringsfraude:
Het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of in geval van levens- en sommenverzekeringen, de begunstigde om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft conform de polisvoorwaarden.

Voorbeelden van verzekeringsfraude:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie bij de aanvraag van een verzekering.
 • Het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd.
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s.
 • Meer claimen dan de geleden schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.
 • Een letselschade voorwenden of een letsel overdrijven.
 • Opzettelijk schade veroorzaken of doen alsof het een ongeluk was.

 

Hoe sporen wij fraude op:

 • We maken gebruik van relevante informatie uit waarschuwingssystemen voor financiële instellingen. Op deze manier kunnen we informatie uitwisselen met andere verzekeringsmaatschappijen.
 • We kunnen zelf onderzoek doen naar iemands gedragingen of informatie verzamelen die van belang kan zijn voor het afsluiten van een verzekering, het beoordelen of u recht heeft op een uitkering na schade of het bepalen van de hoogte van de schade.
 • We kunnen ook externe bureaus inschakelen om een onderzoek uit te voeren naar fraude. Dit bureau kan bijvoorbeeld een buurtonderzoek uitvoeren, interviews afnemen of de vermoedelijke fraudeur observeren. Deze bureaus moeten zich ook houden aan de geldende wet- en regelgeving voor het uitvoeren van de onderzoeken en voor het verwerken van persoonsgegevens.
 • We kunnen informatie verzamelen uit open bronnen. Denk hierbij aan informatie die openbaar op het internet staat, informatie verkregen vanuit de Kamer van Koophandel, het RDW en het Kadaster. Dit kan ook informatie zijn die van wij van getuigen of tipgevers krijgen.
 • Wij kunnen voorspellende software inzetten, die op basis van de verkregen gegevens een hit kan geven om verder onderzoek naar fraude uit te voeren.
 • Wij leiden ons personeel intern op om fraude-indicatoren te herkennen en te weten hoe hierop te handelen. Daarnaast houden wij ons personeel up-to-date door ze bijvoorbeeld te informeren over veelvoorkomende fraude op dat moment.

 

Maatregelen die worden getroffen bij fraude als er sprake is van fraude:

 • De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald – teruggevorderd
 • Opzegging van de verzekering.
 • Uitsluiting van verzekeren in de toekomst.
 • Opname in ons interne incidentenregister.
 • V. Verzekering Maatschappij “De Burcht” meldt fraude aan de Stichting CIS die het incidentenregister bijhoudt. Dit register wordt door alle verzekeraars in Nederland geraadpleegd wanneer er een schade wordt gemeld of bij het aangaan van een verzekering. Wanneer u hier negatief bekend staat kan het zijn dat uw polis niet wordt geaccepteerd of dat uw schade niet wordt vergoed. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.stichtingcis.nl.
 • Melden van de desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars.

Er wordt eventueel aangifte gedaan bij de politie.

 

Terugvorderen kosten
Omdat wij zoveel mogelijk willen voorkomen dat onze trouwe klanten de dupe worden van de onderzoekskosten die gemaakt moeten worden voor het opsporen van fraude kunnen wij de interne onderzoekskosten verhalen op de fraudeur. In de meeste gevallen zullen wij de standaardvergoeding van € 532,- terugvorderen. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid) verhaald. Ook kan SODA namens ons overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Ook is het mogelijk, wanneer er sprake is van fraude bij het aangaan van een verzekering, interne kosten ad. € 101,- in rekening te brengen. Meer informatie over SODA is te vinden op www.so-da.nl.

Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dat willen wij natuurlijk voorkomen en daarom doen wij aan fraudebestrijding.

Wilt u zelf een fraude melden?
Heeft u een vermoeden dat één van onze verzekerden of een andere relatie van ons fraudeert. Dan kunt u dat melden bij onze fraude-afdeling.

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar specialezaken@nvdeburcht.nl.
Deze e-mail komt rechtstreeks uit bij de afdeling fraude en is ook alleen zichtbaar voor deze afdeling. Wij gaan zeer vertrouwelijk met deze informatie om.

Om uw (vermoeden van) fraude aan het juiste dossier te kunnen koppelen vragen wij u bij de melding zoveel mogelijk relevantie informatie mee te sturen.